Góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt

 

Việc góp vốn vào ngân hàng (NH) đang bị kiểm soát đặc biệt được thực hiện khi NH bị kiểm soát đặc biệt không thực hiện được yêu cầu của NHNN về việc tăng vốn chủ sở hữu, xây dựng, thực hiện kế hoạch tái cơ cấu hoặc khi chủ sở hữu không có khả năng hoặc không thực hiện việc tăng vốn.

Ngoài ra, khi NHNN xác định số lỗ lũy kế của TCTD đã vượt quá giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của TCTD và việc chấm dứt hoạt động của TCTD được kiểm soát đặc biệt có thể gây mất an toàn hệ thống TCTD, thống đốc cũng sẽ chỉ định TCTD khác tham gia góp vốn vào TCTD đang bị kiểm soát đặc biệt. Các hình thức góp vốn, mua cổ phần và thời gian thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần do thống đốc NHNN quyết định.

Thống đốc NHNN xem xét, quyết định hỗ trợ TCTD được chỉ định trong thời gian tham gia góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của TCTD được kiểm soát đặc biệt thông qua cho vay tái cấp vốn, cho vay đặc biệt, cho phép tạm thời áp dụng các chỉ tiêu về an toàn trong hoạt động ngân hàng ở mức không tương đương như các TCTD bình thường trong một thời gian nhất định và các biện pháp hỗ trợ khác nhằm xử lý khó khăn tạm thời ngoài dự kiến.

Khi hoạt động của NH bị kiểm soát đặc biệt đã trở lại bình thường, TCTD được tham gia góp vốn có thể thoái vốn sau khi được NHNN chấp thuận. Việc thoái vốn có thể được tiến hành một phần hoặc toàn bộ thông qua việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp cho các nhà đầu tư mới.